Видео

Накратко за гещалт терапията

Франс Мюлмиестер е ръководител на екипа от чуждестранни обучители към Българския институт по гещалт терапия.

ДЕПРЕСИЯТА – как да я разпознаем?

Всичко, което искаш, е от другата страна на страха!